fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

 

 

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата ilac.eu, която се поддържа от Сдружение „МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИГЪЛ АДВАЙЗ ЦЕНТЪР“, ЕИК: 176397057, адрес: град София, ул. „Княз Борис I“ № 123.

 

БИЛЕТИ и ПРОДАЖБА

 

 1. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата ilac.eu, са билети събития, конференции и други организирани публични мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).

 

(2) Продаваните билети дават право на лицето, което ги държи, да посети съответното събитие.

 

ПРОДАВАЧ

 

 1. (1) Билетите се продават чрез системата за продажби на сайта ilac.eu, собственост на Сдружение Сдружение „МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИГЪЛ АДВАЙЗ ЦЕНТЪР“, ЕИК: 176397057, адрес: град София, ул. „Княз Борис I“ № 123, (по-нататък в Общите условия наричано СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ).

 

(2) Адресът на мястото, където СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ осъществява стопанската си дейност е посочен в горната ал. 1. СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ e сдружение с нестопанска цел в частна полза, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

 

(3) Данните за контакт на СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ са както следва: интернет страница ilac.eu, адрес на електронна поща offic@ilac.eu, телефон за връзка 0877772602.

 

 

ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 

 1. (1) Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата ilac.eu клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

 

 

(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.

 

3) Подробно описание на всяка от стъпките по ал. 2 клиентите могат да открият на интернет страницата на ilac.eu.

 

(4) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:

 

 1. Плащане по банков път – при избор на тази опция клиентът вижда подробна информация за банковите реквизити на банковата сметка на СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок от 3 работни дни, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката;

 

 1. 2. Плащането ще бъде осъществено с дебитна или кредитна карта. Чрез нашите партньори от bg, като клиентите ще бъдат пренасочени към техният портал за да извършат плащането.

 

 1. Плащане в брой на касите на Изипей (EASYPAY). Изипей има повече от 2000 офиса в цялата страна. При избор на този начин на плащане, следва да се посочи генерираният номер, който сте получили в писмото адресирано до вас от системата на ilac.eu.

 

(5) При направена поръчка на билет от страна на клиента, СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ резервира за клиента избраните места.

 

(6) В случай, че цената на билетите не бъде платена по банковата сметка на СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ в срок от 3 работни дни, считано от датата на поръчката, покупката на билета се анулира автоматично, а задължението на СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ да пази за клиента избраните места и да изпрати поръчаните билети отпада.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ

 

 1. (1) Поръчаните билети се доставят в рамките на 24 часа на посочената при поръчката електронна поща, считано от датата, на която дължимото плащане е получено по сметката на СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ. Почивните дни и официалните празници не са включени в посочените срокове. Ако доставката не бъде извършена в упоменатите срокове, препоръчително е клиентите да се свържат по телефона със СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ, за да бъде проверен статуса на билета. Проверката се извършва по номера на покупката, посочен в имейла, получен в потвърждение за успешно извършената покупка.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

 

 1. (1) Всеки посетител е длъжен да пази своя билет до приключване на събитието.

 

(2) При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на билета. Не се възстановяват суми за откраднати, изгубени или повредени от клиента билети.

 

(3) При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Сдружението а за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета може да бъдат наказани с предупреждение за напускане на залата.

 

(4) Билетът може да бъде разпечатан на лист или директно показан от електронен дисплей. Нека пазим природата, разпечатайте билета, само в краен случай.

 

 

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПОСЕТИТЕЛИ НА СЪБИТИЯ

 

 1. (1) На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:

 

Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

 

 

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

 

 1. (1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

 

ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 

 1. (1) В случай на отмяна на събитие цената на закупените билети се възстановява от СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ

 

(2) Възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, определени и обявени на интернет страницата на СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ. В тези случаи на клиентите се възстановява сумата, отпечатана на лицевата страна на билета, като възстановяването става по следните начини:

 

 1. Билетите, закупени чрез интернет страницата ilac.eu, могат да бъдат върнати на място в централния офис на СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ или по банков път ако е заплатено по този начин.

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

 

 1. С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. (1) СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. (1) СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени на място, различно от интернет страницата на СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ.

 

Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между СДРУЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДЕН ПРАВЕН ЦЕНТЪР – ИЛАЦ и клиента, чрез поръчката на билети чрез интернет страницата ilac.eu.

 

За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на относимото и действащото в момента законодателство на Република България.